TỜ KHAI Y TẾ BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

nhân viên y tế bệnh viện huyện củ chi

Mã nhân viên: (*) Mã nhân viên hoặc họ tên nhân viên theo phần mềm quản lý nhân sự
Mật khẩu: (*) Ngày sinh của bạn theo định dạng : ddmmyyyy VD: bạn sinh ngày 30 tháng 1 năm 1995 thì MK là : 30011995